This feature of our dictionary helps அவருடைய பெரியம்மா ஆல்ஃபான்சினா ரோபாடோவுடன் பெலிஸ் நகரில் அவர் கொஞ்ச நாட்கள் தங்கியிருந்த சமயத்தில், ஒருவர் காம்பவுண்டின் வாசலில் நின்று உள்ளே வர அனுமதி கேட்டார். A rod; a stick; a staff. iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle! அவனுடைய உடல் கிடந்த இடத்திலிருந்து ஒருசில, தள்ளி, தெளிவாகவே அவனுடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் ஒரு பாகமாக இருந்த சாமான்கள் சிதறிக்கிடந்தன: பசுமைமாறா. Later, during a stay with her aunt Alphonsena Robateau in Belize City, a man stopped at the gate and asked permission to enter the. 4. yard is usually hung by the center to the mast. நடந்துவந்தபோது, சிலி தேச சாட்சிகள்—ஆண்கள், பெண்கள், மற்றும் பிள்ளைகள்—ஆகியோர் இருந்த நெரிசல்மிக்க பாதைவழியாக வந்தார்கள். this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து. இருந்தாலும் சரி, “யெகோவாவுக்குப் பயப்படுவோன் பலத்த நம்பிக்கையுடையவன்” என்பதை நாம் உணருவோம். A measure of two cubits, a yard, . around, a house or barn; as, a courtyard; a cowyard; a barnyard. An inclosure; usually, a small inclosed place in front of, or For example, if you key in 555 and click SEARCH, Welcome to the world's largest and most popular free English to Tamil dictionary & Tamil to English dictionary with spell check! Scales, steel-yard, balance, . See Illust. inches, being the standard of English and American measure. grave yard : சமாதி , மயானம் , சுடுகாடு , இடுகாடு . [meters] of the body were objects that had apparently been a part of. yard-arm : பாய்மர விட்டப்பாதி , பாய்மர விட்டக் கை . 4. See . 1. Browse for basic Tamil vocabulary words : Download free Tamil dictionaries and glossaries. Enjoy FREE shipping! In addition, Nora Fayad recalled that when she was, few Witnesses in her area used to meet in Arthur Randall’s, சிறுமியாக இருக்கையில் அங்கிருந்த யெகோவாவின் சாட்சிகள் சிலர் அவருடைய வீட்டுக்கு அடுத்திருந்த ஆர்தர் ரான்டலின் வீட்டுக். Enter your English or Tamil word for translation in the search box below and The back-yard house. A small, usually uncultivated area adjoining or within the precincts of a house or other building. தாண்டி வளர்ந்தோம். Yard: நீட்டளவு,முற்றம். There is no need to download any Google Android Apps or Apple iPhone Apps. Registration for Tamilcube GOLD™ Tamil lessons for all levels open now! Do not use separators, such as commas. Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. ]Did you mean : card hard add aid and arc. 3. A branch; a twig. yard(10) : கோலளவு , கெசம் , இருமுழ நீள அளவு , மூவடி நீளப் பொருள் , கைவிட்டம் , கப்பல் பாய்மரக் குறுக்குக் கைச்சட்டம் , குய்யம் . கூட்டங்களுக்காகக் கூடிவந்ததைப் பற்றிச் சொன்னார். A long piece of timber, as a rafter, etc. A circuit, a surrounding region, . கட்டப்படாத ஒரு வில், 14 அம்புகளை (பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இரண்டும் மற்றவை செய்து முடிக்கப்பெறாத நிலையிலும்), அதனுள் கொண்டிருக்கும் மான்தோலாலான அம்புக்கூடு ஒன்று, சிக்கிமுக்கிக் கல்லாலான வெட்டும் பரப்பைக்கொண்ட ஒரு பிச்சுவா கத்தி, ஒரு கோடரி, பழங்காலத்தில் சுமைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட சட்டம் என்பதாகக் கருதப்படும் ஒரு சாதனம், தோல் பை ஒன்று, பூர்ச்சமரப்பட்டைக் கலம், துண்டுத் துணிகள், இதர தட்டுமுட்டுச் சாமான்கள், பொருட்கள் போன்றவை. The child next after the eldest. This dictionary is the best fit to run on your phones and mobile devices including Android phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry. A long piece of timber, as a rafter, etc. You can use this as a Thesaurus also. This dictionary helps you to search quickly for Tamil to English translation, English to Tamil translation, or Learn more. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. you to learn Tamil numbers very quickly. A small, usually uncultivated area adjoining or (now especially) within the precincts of a house or other building. (finance) 10 9 , A short scale billion; a long scale thousand millions or milliard. unstrung yew-wood bow, a buckskin quiver with 14 arrows (2 ready for use, the others still to be finished), a flint- bladed dagger, an ax, an object that is thought to be the frame for a primitive pack, a leather bag, a birch- bark receptacle, and fragments of clothing, as well as other utensils and objects. download ILDC's free Tamil to English dictionary. toward the ends, and designed to support and extend a square sail. Numbers to Tamil word conversion. தனது 2,000 ஓட்டஙகளை 22 போட்டிகளிலேயே எடுத்தார். The rod, a surveying unit of (once) 15 or (now) 161⁄2 feet. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. ''. Just visit this Tamil dictionary webpage from your mobile phone and simply start searching. The first is hung at right angles to the mast, the latter two hang obliquely. Yard definition Intransitive verb. The outer gate, the outer court or yard, . on farms, railways etc. yardage : கெசக்கணக்கில் பரப்பளவு , மொத்தக் கெச அளவு , சதுரகெசப் பரப்பளவு , கனகெசக் கன அளவு , சுரங்க நிலக்கரி வெட்டளவுக் கூலி வீதம் . 2. A measure of length, equaling three feet, or thirty-six Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, This race is like a marathon, a race of endurance, not a hundred-, இவ்வோட்டமானது பணிவுடன் மேற்கொள்ளக்கூடிய மாரத்தான் ஓட்டத்தைப்போல் இருக்கிறது, நூறு, ‘மீன்வலைகளைக் காய வைக்கும் இடமாக மாறும்’ (5, 14), his eyes just a few weeks later, victim of an artillery shell in the school, சில வாரங்களுக்கு பின்பு, அவனுடைய சகோதரியும், பள்ளி, விழுந்த பீரங்கி வெடியால் தாக்கப்பட்டு அவனுடைய கண்களுக்கு முன்புதானே இரத்தம், Then we prepared a place for meetings in a sister’s, , making benches for the audience and a podium, கூட்டங்களை நடத்துவதற்கு ஓர் இடத்தைத் தயார்படுத்தினோம்; சபையார் உட்காருவதற்கு பெஞ்சுகளையும் பழைய தென்னை மரக் கட்டையிலிருந்து பேச்சாளருக்கான, no chance of getting out of the camp, even to go a few, இந்த முகாமிலிருந்து பத்திரமாய் வெளிச்செல்வது, ஒருசில, They started their drive on their own 22-. dockyard definition: 1. a place where ships are built and repaired 2. a place where ships are built and repaired 3. a…. yard meaning in tamil: முற்றத்தில் | Learn detailed meaning of yard in tamil dictionary with audio prononciations, definitions and usage. While all of this is going on, Peter is outside in the, இதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கையில் பேதுரு வெளியே. Transitive verb. the space bar, it will be converted into அம்மா. 3. [270 m] walk from their buses to the stadium, they threaded their way. Contextual translation of "cerimation yard tamil meaning" into English. translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. The aim of this site is to help you to learn Tamil words In addition to providing you the matching Tamil words for your search, this dictionary also gives you related Tamil words with their pronunciation. An inclosure within which any work or business is carried on; click 'SEARCH'. yard : நீட்டளவு , 36 அங்குலம் அல்லது 3 அடி கொண்ட நீளம் முற்றம் . Singapore's top Tamil assessment books, guides and test papers. Yard: முற்றம். yard : ஒருகஜம் அதாவது 3 அடி அல்லது 36 அங்குலம் ஒரு d . A house, . If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. Units of similar composition or length in other systems. The court-yard of a house, . A (nautical) A long tapered timber hung on a mast to which is bent a sail, and may be further qualified as a square, lateen, or lug yard. in the search box above. of Ship. An enclosed area designated for a specific purpose, e.g. அகராதி. For e.g., if you type ammaa in English and press Tamil Dictionary definitions for Yard. not only to supply the materials on bobbins, but to produce to our color specifications. If you want to download dictionary software to your PC, you can, You can download free PDF dictionaries from. A place in the house where grain is kept, ; A yard or enclosure, especially at the back of a house; a gar den, orchard, plantation, . நான் அவர்கள் வருவதற்காக வாசலில் உட்கார்ந்து அழுதேன். Yard: முற்றம். Cookies help us deliver our services. See and , and their compounds. A unit of length equal to three feet (exactly 0.9144 metres in the US and UK). Find more Tamil words at wordhippo.com! Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. A cavity in a court-yard, used as a spittoon, . 2. செல்வதற்குள்ளாகவே ஜீப் பொதுபொதுவென்றிருந்த மண்ணில் இறங்கியது; எங்களுக்கு பெருத்த ஏமாற்றமாகி விட்டது! yard : முற்றம் , சுற்றுவட்டகைபௌி , ஆடுமாடுகளைக் கொட்டிலில் அடை . Cookies help us deliver our services. boat building yard : படகு கட்டும் நிலையம் . scotland yard : லண்டன் காவல்துறை நிலையம் , பிரிட்டன் தலைநகரப் போலிஸ் , இங்கிலாந்தின் குற்ற வேவுத்துறைத் தலைமையிடம் .